Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

Családos hetünk logója jelképek sorozatát rejti, amelyek együtt, egymást kiegészítve mutatnak a hét célja felé:

Jézushoz hívni a családokat, találkozás Jézussal, utat mutatni családjainknak a mindennapi élethez a mi Urunk által.

A találkozások helyszíne a templom, amely nyitott ajtóval vár mindenkit. Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek….”(Máté.11,28) Máshol pedig: „Én vagyok az ajtó…” (János10,9) Más bejárata nincs az üdvösségnek! Hívása életbevágó, életfordító, életre hívó szó. Engedjünk neki!

Jelmondatunk egy szép evangéliumi énekünk első sora: „Jöjj el az élet vizéhez…” A víz a biológiai élet feltétele. Az élő víz, az élet vize azonban bibliai szimbólum: lelki szomjúságot oltó táplálék, olykor az Ige, máskor a Szentlélek lelki ajándéka az Istennel kapcsolatba került ember számára. Áldásforrás mindenkinek, aki Jézust követi. A Jelenések könyve beszél a Bárány trónusából eredő élet vizéről. (Jel.22,1)

A torony tetején a csillag – a reformátusok jelképe- Jézust juttatja eszünkbe: csillag mutatta az utat Betlehem felé, az ige pedig úgy mutatja be Urunkat, hogy „én vagyok, a fényes hajnalcsillag…”(Jel.22,16)

A rajz közepén látható szív és kereszt együttes üzenete a „biblia szíve”: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen….” (János 3,16)

Isten mentő szeretetére, és Jézus Krisztus kereszthalálára utal. Jézus helyettünk, értünk vállalta az áldozatot azért, hogy az Istentől elszakadt embernek híd legyen Isten felé. Általa van szabadulásunk, általa van bűnbocsánatunk, általa van új életünk. Isten annyira szereti az embert, hogy a legdrágábbat adta a mi megmentésünkért – ezt jelképezi a szívből kiemelkedő kereszt.

Pál apostol ezt írja a keresztyén családról: „Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek…(Kol.3,18-20).

A parancs: szeretet és engedelmesség, ahogyan kedves az Úrban, ahogyan illik az Úrban. Személyes és családi életünk egyetlen alapja Jézus Krisztus. Nélküle, Istentől elszakadva, gyötrelemben, megoldatlan nehézségekben, önmagunkban vívott harcban, félelemben, tisztátalanságban, irigységben, kétszínűségben, sötétségben élünk. Vele a szeretet, békesség, igazságosság, jóság, egyenesség, istenfélelem a részünk. Ez az ige, ez a hét valamennyiünkhöz szól, mert mindannyian családtagok vagyunk: apák, anyák, férjek, feleségek, gyerekek, testvérek, nagyszülők, keresztszülők.

Valamelyik te is vagy! Ezért neked is szól ez a hét! Egy hét a családokért, egy hét mindenkiért!

Friderikusz Nándorné